Regio Rugby Dagen

RRD
Het regionale programma van Rugby Nederland in samenwerking met de Rugby Academies

Afgelopen seizoen zijn we gestart met het regionale programma dat vanwege de Covid-19 pandemie een jaar op de plank had gelegen. Ook het afgelopen seizoen kende nog zijn uitdagingen met de naweeën van de pandemie en de kinderziektes die bij ieder nieuw project horen.

Na een evaluatie door de organiserende partijen om te kijken wat beter/ anders kan staat nu de planning voor volgend jaar vast en zijn er duidelijke werkafspraken gemaakt. Met de nieuwe regels van NOC/NSF voor het toekennen van de topsport statussen vanaf 15 jaar in het achterhoofd zijn de zwaartepunten voor het programma anders komen te liggen.

Dit zijn de belangrijkste inhoudelijke wijzigingen

 • U13 spelers krijgen een development programma binnen de eigen regio. Zij spelen geen interregionale wedstrijden meer
  Van een echte selectie is voor deze leeftijdsgroep geen sprake. Iedere regio kan de werving van deze groep naar eigen inzicht uitvoeren en indien gewenst de U12 leeftijdsgroep hierin betrekken t.b.v. werving Academy spelers.
 • U14 en U15 spelers krijgen een interregionaal wedstrijdprogramma met de focus op ontwikkeling en begeleiding naar de selectie vanaf U16.
  De selectie van de regionale teams in deze leeftijdsklasse wordt verzorgd door de Academies, elk binnen hun eigen regio.
 • U16, U17 en U18 spelers krijgen een interregionaal wedstrijdprogramma en trainingen, waarbij de individuele spelers gedurende iedere wedstrijd beoordeeld worden volgens een integraal afgestemd boordelingssysteem. Deze beoordelingen worden eenduidig vastgelegd in Sportlyzer en vormen onderdeel van het spelers curriculum t.b.v. selectie voor de High Performance teams van RN. De selectie voor de regionale teams wordt verzorgd door de Academies binnen hun eigen regio.

Data- schoolvrijstelling

U13 t/m U15 (U12 optioneel):
Zaterdag 12 nov, zaterdag 21 jan, zondag 5 maart en zaterdag 27 mei.
We zijn er niet helemaal aan ontkomen de RRD aansluitend aan een schoolvakantie/feestdag te plannen. Dat spijt ons voor de spelers die hier geen rekening mee kunnen houden en daarom niet kunnen deelnemen. De landelijke planning is echter een complexe puzzel en belangrijk was dat er op deze dagen geen andere rugby/ opleidings activiteiten gepland zouden staan, zodat ook de coaches en refs die we nodig hebben beschikbaar kunnen zijn.

Afhankelijk van de regio zullen er wel of niet ook voor de U12 groep activiteiten op deze dagen georganiseerd worden.

U16 t/m U18:
Woensdag 28 sept, 9 nov, 7 dec, 21 dec, 15 febr, 8 en 15 maart.
Voor deze leeftijdsgroep is er gekozen voor RRD activiteiten op woensdagen. Reden hiervoor is dat afgelopen jaar gebleken is dat de weekenden in meerdere opzichten tot problemen leidde en wij

ervoor willen zorgen dat de spelers die in dit programma thuishoren zich niet in een keuzedilemma tussen club-, regio- en nationaal team gedwongen zien.
De keuze voor de woensdagen betekent wel dat spelers hiervoor (extra) vrijstelling van schoolprogramma’s moeten aanvragen. Voor Academy spelers is dat eenvoudiger dan voor niet Academy spelers. Elke school heeft echter de mogelijkheid vrijstelling voor topsport te verlenen. Belangrijk is dat je op tijd het gesprek aangaat en de aanvraag voorbereid voorafgaand aan de selectiewedstrijden die in september gaan plaatsvinden. Zodat in het geval je geselecteerd wordt je gegarandeerd deze data kunt deelnemen en alles in orde is.

De trainingen (28/9-7/12-8/3) en competitiewedstrijden (9/11-21/12-15/2-15/3) worden ingepland vanaf 16:00 uur. Afhankelijk van de reistijd betekent dat vertrekken rond 13:00-14:00 uur om op locatie nog tijd te hebben voor de wedstrijdvoorbereiding. De ochtendlessen op school hoeven dus niet gemist te worden.

Uitgangspunt voor het verlenen van vrijstelling is meestal dat je schoolresultaten goed zijn en evt. gemiste toetsen inhaalt of vooraf al maakt. Niet alle scholen kunnen dit makkelijk regelen, dus hoe eerder je het bespreekbaar maakt via je mentor hoe beter. Het vraagt ook extra inzet en een goede werkplanning van jou als speler en dat is precies wat we van een (aankomend) nationaal speler verwachten. De Academies kunnen de spelers uit hun regio voorzien van een bevestiging van selectie voor de regionale teams om aan te kunnen tonen dat jouw aanvraag gegrond is.

Maximale teamgrootte voor de regionale teams is 25 spelers

Dit geldt voor elke leeftijdsgroep.

Net als afgelopen jaar vindt de teamselectie regionaal plaats. Aan deze selectie nemen club- en Academy spelers deel. Er zijn geen gegarandeerde plekken voor Academy spelers en er zal op basis van positie geselecteerd worden. Dat houdt in dat je ondanks een goede score toch buiten de selectie kan vallen wanneer er hoger scorende spelers in jouw positie zijn.

De selectie vindt ieder jaar opnieuw plaats en biedt ieder jaar opnieuw kansen ook aan de spelers die eerder niet geselecteerd waren. Omdat spelers zich op deze leeftijden allemaal in een ander tempo ontwikkelen is het van groot belang dat er ieder jaar weer ruimte is voor alle spelers die in aanmerking komen zich te laten zien op de selectiedag(en).

Selectie/ spelers curriculum vanaf U14

Een eenduidig beoordelingssysteem ligt ten grondslag aan de selectie van de regionale teams. Uitvoering van deze selectie is de verantwoordelijkheid van de Academies en wordt per regio georganiseerd. Resultaten van de beoordelingen worden vastgelegd in Sportlyzer. Bij de uitvoering van welk systeem dan ook speelt er altijd een subjectieve factor mee. Om die reden kiezen we er voor de spelers tijdens elke wedstrijd door meer dan één coach/ assessor te laten beoordelen en hieruit een meer objectief beeld te verkrijgen.

Academy spelers nemen ieder jaar automatisch opnieuw deel aan de selectie wedstrijden. Clubspelers kunnen via de clubcoaches hiervoor aangemeld worden. Informatie over de aanmeldprocedure wordt per Academy aan de eigen achterban gegeven en kan per regio verschillen.

De beoordelingen voor U14/U15 spelers worden vastgelegd door de Academies binnen hun eigen Sportlyzer omgeving en zijn alleen zichtbaar voor de betrokken coaches en administrators van die Academy. Voor de Academy spelers binnen deze groep maken deze beoordelingen deel uit van hun curriculum op basis waarvan de topsportstatus kan worden toegekend. Voor de regionale clubspelers

vormt het curriculum de basis waarop de uitnodiging voor deelname aan de regionale selectie voor komend seizoen gebaseerd wordt. M.a.w. een clubspeler die gedurende de RRD achteruitgaat of stilstaat maakt minder kans voor het volgende seizoen uitgenodigd te worden dan een speler die een positieve ontwikkeling doormaakt.

De beoordelingen voor U16, U17 en U18 spelers worden vastgelegd in de RN Sportlyzer omgeving. Hier hebben naast de regionale (Academy) coaches ook de nationale coaches en selectors toegang tot de beoordelingen. Door deze beoordelingen vast te leggen en inzichtelijk te maken voor de nationale selectors hopen we als Academies bij te dragen aan een transparant en fair selectieproces voor de nationale teams.

Beoordelingscriteria

Voor het beoordelen van de spelers is er gekozen voor een beoordeling binnen een schaal van 2 tot 5 voor de volgende onderdelen:

• Handling; passing en catching skills
• Physicality; in hoeverre de speler voldoende fysiek ontwikkeld is voor hoog niveau rugby

in het algemeen en zijn/haar positie in het bijzonder

• Contact;
• Gameplay; • Positional;

skills op het gebied van contact
spelinzicht en samenwerking met teamgenoten
bewustzijn van zijn/haar positionele rol en vermogen die rol te vervullen

De betekenis van de cijfers:

 • 2 = moet aan gewerkt worden
 • 3 = goed club level
 • 4 = Academy/ regionaal level
 • 5 = high Academy/ internationaal level

De beoordeling kan in decimalen. Een spelers kan net onder of boven één van de maatgevende cijfers scoren en dit kan dan aangeduid worden met bijv. 3.3 (een meer dan goede clubspeler, maar nog wat te ontwikkelen richting regionaal niveau) of bijv. 4.8 (net onder internationaal niveau, maar op de goede weg)
T.a.v. de beoordeling zal er binnen de groep van coaches, assessors en selectors benchmarking moeten plaatsvinden. Er wordt naar gestreefd dit vooraf aan de eerst RRD te doen. Dit is echter een ontwikkelpunt waar ieder jaar weer aandacht aan besteed zal worden en wat deels ook tijdens de RRD wanneer coaches uit verschillende regio’s samen zijn zich zal ontwikkelen. Het zal de eerste jaren zeker leiden tot regionale verschillen in de beoordelingen, dat is niet te voorkomen. In zijn algemeenheid kunnen we aangeven dat een gemiddelde score van 3 of lager onvoldoende is voor een plek in de regionale teams. Waarbij een gemiddelde score van 3.5 de ondergrens is voor plaatsing in het regionale team. Uitzonderingen op die ondergrens zullen zich voordoen wanneer er op de positie geen hoger scorende spelers zijn.
Het selectieproces voor de nationale teams is een verantwoordelijkheid van Rugby Nederland. Informatie hierover zal vanuit RN te zijner tijd volgen.

Regionale verdeling poules

Om de reisafstanden wat te beperken hebben we ervoor gekozen de zes regio’s in twee groepen samen te voegen.

• Poule 1: Noordwest , NoordOost en MiddenOost.

• Poule 2: Oost, ZuidOost en ZuidWest.

Per RRD dag is er één Academy verantwoordelijk voor de organisatie en vinden de wedstrijden dan ook binnen die regio plaats. Dat betekent dat alle teams éénmaal “thuis” (binnen de eigen regio) spelen en tweemaal “uit” (in een andere regio). De laatste RRD vindt in Amsterdam plaats waar dan alle regio teams uit het gehele land samenkomen.